s

Tag Archives: Fiscalitat venda immobles

Vendre un pis sortirà més car a partir del 2015

Calculating Taxes Up And DownLa nova reforma fiscal, que entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2015, canvia la forma de tributar els guanys derivats de la venda d’un habitatge en la declaració de la renta.

Es preveu l’eliminació de l’aplicació dels coeficients d’actualització (que actualitzen els valors de compra dels béns tenint en compte la inflació) en la compravenda d’immobles, així com l’eliminació de l’aplicació dels coeficients d’abatiment dels immobles adquirits abans del 31 de desembre de 1994, acabant-se així els mecanismes per rebaixar les plusvàlues obtingudes a efectes fiscals.

Fins ara, quan una persona venia un immoble, tributava en la declaració de la renda per la plusvàlua obtinguda (la diferència de preu que experimenta l’immoble des que s’adquireix fins que es ven), però s’ aplicava un coeficient d’actualització, que descomptava la inflació que s’hagués generat entre l’any d’adquisició i l’any de venda, de manera que no es tributava per l’increment nominal de preu, sinó que es tributava per el guany real.

A més, si l’immoble s’havia comprat abans del 31 de desembre del 1994, hi havia uns coeficients d’abatiment que descomptaven , quan es calculava la plusvàlua, les revaloracions existents a les finques més antigues.

A partir de l’1 de gener de 2015, en desaparèixer els coeficients d’inflació i abatiment, les plusvàlues hauran de tributar en quantitats molt superiors, i tots els contribuents que decideixin vendre un habitatge l’any 2015, hauran de pagar més per aquesta plusvàlua patrimonial que si la venda s’hagués produit durant l’any 2014.