Qui dies passa anys prescriu

PrescripcióQui dies passa anys prescriu. Delictes sense condemna per qüestions processals.

La prescripció és una institució jurídica que opera en diferents àmbits del dret i que, en síntesi, regula els efectes que té el pas del temps sobre drets i responsabilitats.

En l’àmbit civil s’anomena usucapió o prescripció adquisitiva a la possibilitat que per la mera ocupació d’un immoble pel lapse de 20 anys s’adquireixi la propietat del mateix. No obstant això, on més es deixa sentir la prescripció és en l’àmbit penal a on, pel mer lapse de temps fixat en la llei, s’extingeix la responsabilitat penal (penes) que podria tenir l’autor o autors d’un delicte. En aquest cas la regla sobre quins son els terminis que comporten que un delicte no tingui conseqüències venen marcats a l’art. 131 del Codi Penal. El codi estableix fins a 5 terminis possibles (1, 5, 10, 15 i 20 anys) segons la gravetat del delicte i les eventuals condemnes que s’haguessin pogut imposar, essent el termini més comú el de 5 anys.

Aquest termini comença a córrer des la comissió del delicte i no s’atura fins que és dirigeix l’acció penal en contra d’una persona en concret. Aleshores s’interrompria la prescripció i quedaria sense efecte el temps que hagués transcorregut. Si tot i existir una persona presumptament culpable l’acció judicial es paralitzés, naixeria de nou la possibilitat de prescripció si transcorreguessin els terminis fixats per la prescripció del delicte sense que es reprengui la instrucció o enjudiciament de la causa. Finalment, si existís una sentència condemnatòria contra una persona i aquesta sentència no es complís, aleshores podria operar de nou la institució de la prescripció si bé aquesta vegada no seria la prescripció del delicte definida en l’art.131 del Codi Penal sinó la prescripció de la pena amb terminis diferents i establerts en l’art. 133 del Codi Penal.

Tot això, sens perjudici de l’atenuant de dilacions indegudes que és la minoració d’una pena pel supòsit que un procediment hagués demorat més del que es raonable atenent a la complexitat del cas i no hagués prescrit.

Show Comments

Comments are closed.