Notícies

You are here: Home » Notícies

  La segona causa d’accidents de trànsit a la demarcació de Girona és a conseqüència de la topada amb un senglar. Fins fa poc temps, s’atribuïa la responsabilitat d’aquests accidents a la societat de caçadors del vedat més pròxim, si en aquell moment s’estava caçant o si es constatava una falta de diligència en la conservació del vedat, atribuint-se únicament la culpa al conductor si se li imputava un incompliment de les normes de circulació. Amb la reforma de la Llei de Seguretat Viària i la seva...

  La nova reforma fiscal, que entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2015, canvia la forma de tributar els guanys derivats de la venda d’un habitatge en la declaració de la renta. Es preveu l’eliminació de l’aplicació dels coeficients d’actualització (que actualitzen...

  En el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del passat 5 de juliol s’ha publicat una sèrie de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i la eficiència, que varen entrar en vigor el mateix dia. I d’entre elles cal destacar l’exempció fiscal en els casos de dació en pagament: 1.- Els...

  A una societat canviant li correspon un dret també canviant que s’adapti a la nova realitat. Sovint el ritme que imposa la societat desborda la capacitat de seguiment del dret i dels tribunals com ha succeït en la forma d’entendre la convivència en família. Si tenim present que la...

  L’evolució social en la superació de que tan sols correspon a les dones la cura dels fills, ha comportat també un avanç i canvi substancial en les mesures (acords) que es prenen en supòsits de divorci o ruptura de parella de fet amb fills menors d’edat implicats.


  Els delictes de violència domèstica sempre porten aparellada, per mandat legislatiu, a més de la pròpia pena (que pot consistir en presó o treballs en benefici de la comunitat), una pena accessòria que consisteix en un ordre de d'allunyament a la víctima, sense permetre als jutjadors poder entrar a valorar la necessitat o no de la seva imposició. Un exemple, seria el d'una agressió aïllada, de poca entitat, dins el context d'una discussió de parella, on amb posterioritat a aquests fets puntuals, la parella ha...

  La conducció amb una taxa d’alcohol superior a la permesa per la normativa pot donar lloc a una infracció administrativa o a un delicte. En aquest sentit, quan la taxa d’alcohol en aire aspirat sigui superior a 0,60 mg/l (o el que és l’equivalent, 1,2g/l d’alcohol a la sang), la conducta sempre serà...


  Qui dies passa anys prescriu. Delictes sense condemna per qüestions processals. La prescripció és una institució jurídica que opera en diferents àmbits del dret i que, en síntesi, regula els efectes que té el pas del temps sobre drets i responsabilitats. En l’àmbit civil s’anomena usucapió o prescripció...


  Show Comments