Exempció d’impostos en el supòsits de dació en pagament

Dació en pagamentEn el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del passat 5 de juliol s’ha publicat una sèrie de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i la eficiència, que varen entrar en vigor el mateix dia. I d’entre elles cal destacar l’exempció fiscal en els casos de dació en pagament:
1.- Els deutors hipotecaris (i els seus avaladors) que facin una dació en pagament del seu habitatge habitual per la cancel•lació del deute hipotecari, o que es trobin en la situació que el seu habitatge ha estat venut en les execucions hipotecaries judicials o notarials, estaran exempts de tributar en l’IRPF per guanys patrimonials (és a dir pel resultat de la venda o transmissió).
2.- Així mateix, els deutors hipotecaris ( i els seus avaladors) com a transmitents del seu habitatge habitual i, per tant, inicialment obligats al pagament de la plusvàlua municipal sobre béns de naturalesa urbana, estaran exempts del pagament del referit import.
A més, cal tenir en compte que aquesta norma té caràcter retroactiu fins l’any 2010. Així, tots aquells deutors hipotecaris i avaladors que varen perdre l’habitatge habitual, bé per dació en pagament pel deute que es tenia amb el banc (bé per execució hipotecària bé per dació en pagament) podran sol•licitar la revisió de la situació com a conseqüència de la transmissió i demanar les devolucions dels impostos pagats, essent la primera declaració de renda a demanar l’exercici 2010 que es va fer en l’any 2011. Igualment té caràcter retroactiu la reclamació de la plusvàlua que es podrà sol•licitar la devolució de l’import de les quantitats abonades a partir de 1 de gener de 2010.
En ambdós casos serà requisit per l’aplicació de l’exempció que el deutor tributari no disposi d’altres béns per fer front al deute i evitar la pèrdua de l’habitatge.

Show Comments

Comments are closed.