Dret Laboral

You are here: Home » Dret Laboral

Rovira & Vila, Advocats compta amb advocats especialistes en Dret Laboral i de la Seguretat Social, oferint assessorament i defensa lletrada, individual o col.lectiva, en les matèries integrades en aquesta àrea:

 • Assessorament i defensa en expedients de regulació
 • Assessorament jurídic sobre recursos humans per empreses
 • Acomiadaments
 • Reclamacions de quantitat. Tramitació de sous impagats. Reclamacions a Fogasa
 • Indemnitzacions
 • Tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Negociació de convenis col·lectius (sectorials i d’empresa)
 • Modificació substancial de les condicions de treball
 • Classificació laboral
 • Vacances
 • Demandes de qualificació professional
 • Mobbing o assetjament moral en el treball
 • Sancions
 • Prestacions per atur
 • Incapacitat Temporal (prestacions per baixa mèdica)
 • Invalidesa
 • Jubilació
 • Prestacions d’atur
 • Viduïtat i orfenesa
 • Benestar Social: prestacions no contributives, dependència
 • Actuacions davant Inspecció de Treball
 • Impugnacions d’Actes d’Infracció

Show Comments